Vasa förvaltningsdomstols beslut: Härkmeribäckens och dess sidodikens vattenrättsliga sammanslutning

19.03.2024

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
19.03.2024

Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 26.03.2024.

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.03.2024 nr 284/2024 om besvär i ett
vattenhushållningsärende, grundtorrläggning av bäcken och dess sidobäddar i
Härkmerenpuro, renovering och fastställande av vattenrättsliga samfunds
stadgar, Kristinestad.

Den som ansöker om tillstånd
Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien vesioikeudellinen yhteisö

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under
tiden 19.03.2024 – 25.04.2024 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på
adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller
överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet.
Besvärstidens sista dag är 25.04.2024.

Beslutet (enbart på finska, pdf 418kB)

Besvärsanvisning (pdf 66kB)

Gå till "Offentliga meddelanden"