Svenska utbildningsnämnden sammanträder 2.7.2019 kl. 14.00

27.06.2019

Kristinestads svenska utbildningsnämnd sammanträder 2.7.2019 kl. 14 på Högåsen. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 27.6.2019 per e-post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi  2.7.2019.

Svenska utbildningsnämnden
Henrik Antfolk, ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"