Överföringsförslag av fristående områden (enklaver) som föreslås överföras från Kristinestad till Bö

12.05.2020

KUNGÖRELSE 

Lantmäteriverket har upprättat ett förslag om överföring av områden som ligger avskilt från en kommuns huvudsakliga område, dvs. enklaver, till den kommun som omringar dem, som har bifogats till denna kungörelse. Förslaget grundar sig på lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (1197/1997). 

Överföringsförslaget omfattar uppgifter om de registerenheter som överföringsförslaget gäller och deras ägare samt kartor över dessa områden. 

Kommuner och markägare som överföringsförslaget gäller har rätt att göra skriftliga anmärkningar mot överföringsförslaget inom den utsatta tiden som nämns i överföringsförslaget. 

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Lantmäteriverkets registratorskontor på adressen:

Lantmäteriverket/Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

eller per e-post på adressen: registratorskontoret@lantmateriverket.fi

 

Janne-Ville Kinnunen
Registeringenjör (DI)

 

Bilaga: Överföringsförslag med kartor

Gå till "Offentliga meddelanden"