OFFENTLIG KUNGÖRELSE: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

26.04.2021

Vasa förvaltningsdomstol
Diarienummer 00915/19/5109

OFFENTLIG KUNGÖRELSE
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen
Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
26.4.2021

Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 3.5.2021.

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 26.4.2021 nr 21/0019/1 om besvär i ett
miljötillståndsärende som gäller beviljande av miljötillstånd för permanent betongstation
Lappfjärd, Kristinestad.

Den som ansöker om tillstånd
Rudus Oy
Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 26.4. –
2.6.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 2.6.2021.

Gå till "Offentliga meddelanden"