NTM-centralens meddelande om kungörelse: Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan

19.01.2023

EPOELY/2781/2022

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad

Koppö Energia Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) som gäller tillverkning av syntetisk metan på Björnön i Kristinestad. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort. Projektområdets areal är cirka 37 hektar.

Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förnybar energi tillverka syntetisk metan (LSNG = Liquid syntethic natural gas). I processen vid tillverkning av syntetisk metan uppkommer en biprodukt i form av värme och syre. Koldioxid hämtas till industriområdet på Björnön från områden utanför och metan som tillverkats transporteras bort från projektområdet med tankbilar. Vattnet som behövs i processen och kylvattnet för anläggningen tas från havsområdet, dit också avleds kylvatten som inte kan återvinnas och det salthaltiga vattnet som uppstår som rejekt vid avsaltningen. Anläggningshelheten framställer cirka 55 000 ton flytande syntetisk metan per år.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET OCH KUNGÖRELSEN ÄR FRAMLAGDA TILL PÅSEENDE

Handlingarna är framlagda till påseende 19.1- 17.2.2023 enligt följande:

- Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

- Kungörelsen och bedömningsprogrammet: Miljöförvaltningens webbplats: www.miljo.fi/koppoenergiasyntetiskmetanMKB

- Meddelande om kungörelsen: stadens webbplats: www.kristinestad.fi

- Pappersversioner av bedömningsprogrammet och kungörelsen: Kristinestads infopunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"