NTM-centralens kungörelse om MKB-beskrivning och offentlig delgivning av naturabedömning

25.05.2023

Metsä Board Oyj som hör till Metsä Group har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för en kartongfabrik i Kaskö samt en Naturabedömning enligt 35 § i naturvårdslagen. Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projektets sannolikt betydande miljökonsekvenser. i Naturabedömningen granskas projektets konsekvenser för Natura 2000-områdena Närpes skärgård (SAC/SPAFI0800135) och Kristinestads skärgård (FI0800134).

Projektet ligger på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö, cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 km lång och cirka 300 m bred remsa väster om den befintliga fabriken. En del av projektområdet är obebyggt, och byggverksamheten förutsätter grävning på projektområdet. Järnvägen Seinäjoki–Kaskö går till projektområdet och sydväst om fabriksområdet finns Kaskö djuphamn.

ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN

Alternativ 0 (ALT0): Projektet verkställs inte (det s.k. nollalternativet). Anläggningen för fabriken för kemitermomekanisk massa (BCTMP-anläggningen) och tillhörande stödverksamheter kommer att fortsätta att drivas på samma sätt som för närvarande, med en produktionskapacitet på 390 000 ton/år, på samma sätt som i nuläget. Kapaciteten för träbearbetning kommer att förbli oförändrad (1Mm3/år). Utloppen för renat avloppsvatten samt kyl- och dagvatten förblir oförändrade. Energin produceras i skalpannan K2 (65,2 MW) och oljepannan K3 (19 MW) används som reservpanna. Elektricitet köps från det nationella elnätet. Det avloppsvatten som genereras i processen renas i fabrikens biologiska avloppsreningsverk, vars verksamhet förblir oförändrad. Renat avloppsvatten leds ut i havet genom nuvarande utlopp.

Alternativ 1 (ALT1) BCTMP-fabriken kommer att ha en produktionskapacitet på 400 000 ton/år för blekt kemitermomekanisk massa. På platsen kommer en kartongfabrik att byggas som producerar 800 000 ton/år belagd vikbar kartong med en enda kartongmaskin. Produktionen av mekanisk blekt massa kommer att ökas genom byggandet av en ny fabrik för kemitermomekanisk massa (TMP) med en produktionskapacitet på 350 000 ton/år. I fabriken kommer att byggas en arkanläggning som täcker 80 % av kartongproduktionen. Kapaciteten för träbearbetning kommer att fördubblas genom att utöka träbearbetningsanläggningen och bygga ett nytt barkhus. Ett nytt biokraftverk kommer att byggas vid fabriken, som använder en biopanna med bränslekapacitet på mindre än 300 MW för att producera all värme och en del av den el som behövs för fabriken (ett så kallat CHP-kraftverk). Större delen av elektriciteten köps fortfarande från det nationella nätet. Utbyggnaden av fabriken kommer att kräva schaktning (cirka 1 700 000 m3) för att jämna ut området för den verksamhet enligt områdets detaljplan. Tekniken för rening av avloppsvatten och utsläppen i havet kommer att förbli i stort sett oförändrad. Det havsvatten som används för kylning kommer att tas från det havsvattenintag som kommer att renoveras. I detta alternativ beaktas också möjligheten att bygga kylvattentorn på fabriksområdets östra strand.

Alternativ 2 (ALT2): BCTMP-fabriken kommer att ha en produktionskapacitet på 460 000 ton per år för blekta kemiska spolare. En kartongfabrik kommer att byggas på platsen för att producera 1 200 000 ton per år av belagd vikbar kartong på en enda kartongmaskin. Produktionen av mekanisk blekt massa kommer att ökas genom byggandet av en ny TMP-anläggning med en kapacitet på 540 000 ton/år. Det kommer inte att byggas någon arkanläggning, utan kartongen kommer att skärs i ark utomlands. Kapaciteten för träbearbetning kommer att nästan tredubblas genom att utöka träbear-betningsanläggningen och bygga ett nytt barkhus. Ett nytt biokraftverk kommer att byggas vid fabri-ken, som använder en biopanna med bränslekapacitet på mer än 300 MW för att producera all värme och en del av den el som behövs för fabriken (ett så kallat CHP-kraftverk). Större delen av elektrici-teten köps fortfarande från det nationella nätet. Utvidgningen av fabriksområdet kommer att kräva schaktning (ca 1 700 000 m3) för att jämna ut området för den verk-samhet som planeras i detalj-planen. Tekniken för rening av avloppsvatten kommer att förbli i stort sett oförändrad. Avloppsvat-tenut-släpp sker på samma ställe som i alternativ VE0 och VE1. Två alternativa utsläppspunkter (underalternativ) VE2a och VE2b övervägs också enligt följande:

  • ALT2a: utlopp för avloppsvatten i Tallvarpen på cirka 0,5 kilometers avstånd på cirka fem meters djup.
  • ALT2b: utloppspunkt i havsområdet mellan Ådskär och Tunngrund på cirka 1,7 km från den befintliga utsläppspunkten på ett djup av ca 10 meter.

Det havsvatten som används för kylning kommer att tas från det havsvattenintag som kommer att renoveras. I detta alternativ beaktas också möjligheten att bygga kylvattentorn på fabriksområdets östra strand.

KUNGÖRELSEN, BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN OCH NATURABEDÖMNINGEN ÄR FRAMLAGDA TILL PÅSEENDE

Handlingarna är framlagda till påseende 25.5–21.7.2023 enligt följande:

− Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten 

− Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen: på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB 

− Pappersversioner av kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen:

  • Kaskö stadshus (Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö)
  • Kaskö stadsbibliotek (Cneiffs stig 1, 64260 Kaskö)
  • Närpes stadshus (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes)
  • Närpes huvudbibliotek (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes)
  • Kristinestads stadshus (Staketgatan 1, 64100 Kristinestad)
  • Kristinestads stadsbibliotek (Salutorget 1, 64100 Kristinestad)

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen från kungörelsens publiceringsdatum. Städerna Kaskö, Kristinestad och Närpes har ombetts att meddela om kungörelsen på sina webbsidor i enlighet med 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och 108 § i kommunlagen (410/2015).

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen. Natura 2000-område-nas innehavare kan ge utlåtande om Naturabedömningen enligt naturvårdslagen 65 § 2 mom. Åsik-ter och utlåtanden bör skickas senast 21.7.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, Wolffskavägen 35, 65101 Vasa. Referens EPOELY/2982/2022.

Inom två månader från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut ger NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, utlåtande om bedömningsbeskrivningen. I den motiverade slutsatsen inkluderas också bland annat utlåtanden av innehavararna till Naturaområdet. Kontaktmyndighetens utlåtande samt åsikter och utlåtanden som framförts under hörandet publiceras på webbsidorna http://www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB.

Informationsmöte för allmänheten

Ett infomöte om bedömningsbeskrivningen ordnas för allmänheten måndagen 19.6.2023 kl. 17.00–20.00 på Kaskö idrottshall, Slussgatan 11, 64260 Kaskö. Kaffeservering från och med kl. 16.00. Man kan också delta elektroniskt i informationsmötet.

Länken till informationsmötet läggs på förhand ut på webbplatsen: http://www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB.

Mer information

Metsä Board Oyj: Anna Riikka Nickull, AnnaRiikka.Nickull@metsagroup.com, tfn 050 598 7381
MKB-konsult: Sweco Industry Oy, Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@sweco.fi, tfn 040 626 0509.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Heli Rasimus, heli.rasimus@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 033.

Denna kungörelse publiceras 25.5.2023 och hålls framlagd till påseende tills 21.7.2023 på NTM-centralens kungörelsesida på nätet. Kungörelsen publiceras 25.5.2023 på sidan
http://www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB 

Vasa 25.5.2023
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"