NTM-centralen: Beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet

10.06.2022

Beslut och ärende

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har den 9.6.2022 utfärdat följande beslut: Godkännande av en plan för fullgörande avfiskevårdsskyldighet (fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska vårdåtgärder) för muddring i Lappfjärds å, Kristinestad. Planen har godkänts med vissa ändringar och preciseringar.

Tillgänglighet och dagen för delfående

Kungörelsen och beslutet har publicerats på Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentralens internet-sidor den 10.6.2022 (www.ntmcentralen.fi > Aktuellt > Kungörelser och anmälningar). Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från publiceringen. Handlingarna finns tillgängligt under den tid som rättelse kan sökas.

Beslutet med anvisning om rättelseyrkande finns tillgänligt under tiden 10.6 – 18.7.2022 även på Kristinestad stads anslagstavla.

Sökande av ändring

Rättelse i detta beslut kan sökas hos Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. Tidsfristen för inlämnandet av rättelseyrkan löper ut den 18.7.2022 kl 16.15.

Bilagor

Beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet, pdf (106 kb)
Anvisning för omprövningsbegäran, pdf (65 kb)

Tilläggsuppgifter

Under tiden 10.6 – 30.6.2022 fiskeribiolog Eeva Ruotsalainen, per telefon 0295 028 613 eller per epost fornamn.efternamn@ntmcentralen.fi
Under tiden 1.7 – 18.7.2022 fiskeribiolog Juhani Salmi, per telefon 0295 023 026 eller per epost fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Gå till "Offentliga meddelanden"