Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse VARELY/8443/2022

22.12.2022

Förslag till kontrollplan för muddringsprojektets verkningar på fiskbeståndet och fisket inklusive nejonöga i Lappfjärds å, Kristinestad

Ärende

Kristinestad stad har den 21.10.2022 inlämnat för godkännande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ett förslag till kontrollplan för muddringsprojektets verkningar på fiskbeståndet och fisket inklusive nejonöga i Lappfjärds å, Kristinestad. En uppdaterad version av planen har inlämnats den 25.11.2022.

Den föreslagna kontrollplanen och planen för fullgörande av fiskevårdsskyldighet baserar sig på följande beslut och tillståndsbestämmelse:

Gällande Lappfjärds ås nedre lopps iståndsättningsmuddring och översvämningsskydd Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverkets beslut nr 76/2021 (givet 12.4.2021) och dess tillståndsbestämmelser 8), 10) och 12). I ärendet har även getts Vasa förvaltningsdomstolens beslut nr 1191/2022 (givet 2.11.2022).

Planförslagets innehåll

Plan för utsättning av vandringssik och havsöring (Lappfjärds ås bestånd)

Tillståndsinnehavaren utplanterar, under de år som projektet pågår, årligen 50 000 vandringssikar (medellängd 10 cm) och 1000 havsöringar (tvååriga, Lappfjärds ås bestånd) i Lappfjärd. Förslag till område för utplantering av vandringssik och havsöring finns i den föreslagna planens bilaga 1. Vid utplanteringen uppgörs utplanteringsprotokoll.

Plan för grussättningsutförande

Grussättning mellan pålavstånd 1100–1800 (A) antingen med hjälp av en grävmaskin med bred skopa från land eller alternativt via en pråm. Substratet består av naturgrus 16–60 mm och sprids ut jämt på djupet av 0,5–1,5 m. Där det finns båthus bör arbetet utföras via en pråm. Mellan pålavstånd 0–1100 (B) görs sektionsvisa områden där mjukbotten lämnas kvar med 175 m mellanrum med 25 m naturgrus (16–60 mm) på 0,5–1,5 m djup. Området där grussättningen görs preciseras i slutet av muddringsarbetet när man vet var strandbrinken kommer att befinna sig och vilka områden som bäst lämpar sig för grussättning. Karta över ungefärlig placering av grussättning finns i den föreslagna planens bilaga 2.

Utredning av fångsten av nejonöga och övriga fiskarter inom Lappfjärds och Härkmeri fiskelag

En utredning av fångststatistik för nejonöga och övriga fiskarter görs före muddringsarbetets början för att kunna säkerställa eventuella ersättningar för fisket som projektet åstadkommit samt för en uppföljning under efterföljande år. Utredningen görs i form av en omfattande enkät som distribueras ut till de aktiva fiskare som finns inom Lappfjärds och Härkmeri fiskelag. Enkäten bör upprepas 3 år efter att muddringsarbetet slutförts för att uppskatta eventuella skador på fisket. Som grund för enkäten bör användas samma form och innehåll som användes år 2014 i samband med tidigare muddringsprojekt för att kunna jämföra resultaten. Specifikt för nejonöga bör en skild uppföljning göras före och upp till 5 år efter att mudd-ringsarbetet slutförts i form av en fångstenkät.

Kartering av larver från nejonöga

Före muddringsarbetets början är målsättningen att utreda förekomsten av larver från nejonöga inom muddringsområdet. Målsättningen är att utreda med en form av linjetaxering om det finns potentiella områden där larverna kan förekomma. Bottenprover tas med en s.k. Ekmanhuggare på 0,7–1,5 m djup på 10 olika ställen. Två år efter att muddringsarbetet är slutfört och grussättningen är färdig görs en ny larvkartering för att utreda om det före-kommer larver efter muddringen. Alla larver räknas antalsmässigt och mäts. Eventuella övriga arter beskrivs översiktligt. Samma metodik bör an-vändas som användes är 2014 i samband med det tidigare muddringsprojektet i Lappfjärds ås nedre del.

Utredning av förekomsten av sikyngel

Förekomsten av sikyngel utreds på följande sätt:

  • Förekomsten utreds med hjälp av notning eller håvning på våren.
  • Notning eller håvning utförs på sådana bottnar (samarbete med fiskeenheten på NTM-centralen) som bäst lämpas för sikyngel.
  • Notningarna eller håvningarna utförs om möjligt före projektets början och under de år som arbetet pågår samt ett år efter arbetet slutförts.

Utredning av död fisk i samband med muddringsarbetet

Om det uppdagas en större mängd död fisk i samband med muddringsar-betet tas dessa tillvara och dokumenteras. Varje fisk artbestäms och längd/vikt uppmäts. I samband med arbetet bör man följa med åtminstone 200 m nedströms om projektområdet.
Förslag till kontrollplan för muddringsprojektets verkningar på fiskbeståndet och fisket inklusive nejonöga i Lappfjärds å, Kristinestad är som bilaga i denna kungörelse.

Kungörelsens publiceringsdatum

22.12.2022

Datum för delfående av ansökan

Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 29.12.2022.

Tillgänglighet samt påminnelser och åsikter

Denna kungörelse och förslaget till kontrollplan och plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet finns tillgängligt under tiden 22.12.2022 – 30.1.2023 på Kristinestad stads anslagstavla. Ytterligare finns kungörelsen och för-slaget till kontrollplan och plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet till påseende på NTM-centralens internetsida: www.ntm-centralen.fi → Egentliga Finland → Aktuellt → Kungörelser och anmälningar.

De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna), bereds tillfälle att inlämna påminnelser gällande förslaget till kontrollplan och plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Påminnelser och åsikter gällande förslaget till kontroll-plan och plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet skall inlämnas senast 30.1.2023 i första hand elektroniskt till adressen registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi (som referens ärendets diarienummer VARELY/8443/2022) eller per post till adressen NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo.

Tilläggsuppgifter

Fiskeribiolog Eeva Ruotsalainen, per telefon 0295 028 613 eller per e-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 

Bilagor

Kontrollplan (pdf, 1,95 mb)

Gå till "Offentliga meddelanden"