Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse: Metsä Board Oyj, kartongfabrik i Kaskö

12.01.2023

EPOELY/2982/2022

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Metsä Board Oyj, kartongfabrik i Kaskö

Metsä Board Oyj som hör till Metsä Group har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för en kartongfabrik i Kaskö. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 km lång och cirka 300 m bred remsa väster om den befintliga fabriken. En del av projektområdet är obebyggt, och byggverksamheten förutsätter grävning på projektområdet. Järnvägen Seinäjoki–Kaskö går till projektområdet och sydväst om fabriksområdet finns Kaskö djuphamn.

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende

Handlingarna är framlagda till påseende 12.1. - 10.2.2023 enligt följande:

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

 

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 10.2.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, Wolffskavägen 35, 65101 Vasa, Referens EPOELY/2982/2022.

I MKB-förfarandet ger NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet för projektet, sitt utlåtande om bedömningsprogrammet och det läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Kontaktmyndighetens utlåtande samt de åsikter och utlåtanden som framförts under hörande publiceras på webbsidan:
www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB.

INFORMATIONSMÖTE FÖR ALLMÄNHETEN

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om MKB-programmet på tisdag 24.1.2023 kl. 17.00-19.00 i Bladhska gården, Cneiffstigen 1, 64260 Kaskö. Kaffeservering från och med kl. 16.00. Det går också att delta digitalt i evenemanget för allmänheten.

Länken till mötet läggs ut före evenemanget på webbplatsen: www.miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB.

Gå till "Offentliga meddelanden"