Motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivning - vindkraftsprojekt och 400 kV kraftledning

05.03.2020

KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 17.2.2020 gett en motiverad
slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen, som gäller Rajamäenkylä vindkraftsprojekt
och 400 kV kraftledning.

KUNGÖRELSEN OCH DEN MOTIVERADE SLUTSATSEN ÄR FRAMLAGDA
TILL PÅSEENDE

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 9.3.–8.4.2020 på NTM-centralen i
Södra Österbottens webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj område
Södra Österbotten upp till höger) och på Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
kommuners och Kristinestads stads webbplatser (www.isojoki.fi, www.karijoki.fi,
www.kauhajoki.fi, www.honkajoki.fi, www.kristinestad.fi ).

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats är framlagd till påseende på kommunämbetsverket i Storå (Teollisuustie 1
A, Storå), på kommunämbetsverket i Bötom (Kristiinantie 3, Bötom), stadshuset i
Kauhajoki (Hallintoaukio, Kauhajoki), kommunämbetsverket i Honkajoki (Porhontie 5,
Honkajoki) och servicepunkten i Kristinestad (Sjögatan 47, Kristinestad) samt publiceras
också på miljöförvaltningens webbplats på adress:
www.miljo.fi/rajamaenkylavindkraftochkraftledningMKB

Karleby 5.3.2020

Utlåtande (pdf 130 kB)
Bilaga (pdf 1009 kB)

Gå till "Offentliga meddelanden"