MKB-kungörelse: Lautamäki vindkraftsprojekt

07.05.2024

MKB-KUNGÖRELSE

Lautamäen Tuulivoima Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat ett miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) för Lautamäki vindkraftsprojekt, Östermark och Bötom. Bedömningsprogrammet
är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Lautamäen Tuulivoima Oy planerar en vindkraftspark i Lautamäki på gränsen mellan kommunerna
Östermark och Bötom. Den planerade vindparken ligger cirka 2,8 km söder/sydväst om Östermarks
centrum och 3 km norr/nordväst om Bötoms centrum. I MKB-förfarande granskas vindkraftsområdet
(projektområde) samt alternativa elöverföringssträckningar. I projektet planeras byggande av högst
36 vindkraftverk. De planerade kraftverkens totalhöjd är högst 320 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt
är 7–10 MW och den totala effekten högst 360 MW.

Enligt de preliminära planerna är avsikten att koppla vindkraftsprojektet till stamnätet vid Kärppiö
elstation (EALT2) i Östermark eller Åbacks planerade elstation i Kristinestad (EALT1). Båda alternativen
är högspänningsledningar för antingen 110 kV eller 400 kV och placeras invid Fingrids nuvarande
kraftledningsgata Kristinestad-Kärppiö för 400 kV och 110 kV. De alternativa sträckningarna
och tekniska lösningarna för elöverföringen preciseras under planeringen.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet:
ALT0: Projektet genomförs inte.
ALT1: I Lautamäki byggs 36 vindkraftverk med en enhetseffekt på 7–10 MW. Totalhöjden för kraftverken
är högst 320 meter.
ALT2: I Lautamäki byggs 23 vindkraftverk med en enhetseffekt på 7–10 MW. Totalhöjden för kraftverken
är högst 320 meter.

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende
Handlingarna är framlagda till påseende 8.5 – 7.6.2024 enligt följande:
• Kungörelse: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten
• Kungörelsen och bedömningsprogrammet: på miljöförvaltningens webbplats
www.miljo.fi/lautamaki-vindkraft-MKB
Pappersversioner av bedömningsprogrammet och kungörelsen:
• Bötoms kommunkansli, Kristiinantie 3, 64350 Bötom
• Östermarks servicepunkt, Rasintie 1 A, 64700 Östermark
• Kristinestads servicepunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad
• Närpes stadshus, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Dessutom har kommunerna Östermark och Bötom samt Närpes stad och Kristinestads stad begärts meddela om kungörelsen på sina webbplatser i enlighet med 17 § i lagen om förfarandet vid miljö-konsekvensbedömning och 108 § i kommunlagen (410/2014).

Åsikter och utlåtanden
Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 7.6.2024 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/3344/2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedöm-ningsprogrammet senast 5.7.2024. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningspro-grammet publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/lautamaki-vindkraft-MKB.

Informationsmöte för allmänheten
Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet måndagen 20.5.2024 kl. 17.30-20 i auditoriet i Teuvan lukio, Sipiläntie 3, 64700 Östermark. Programmet börjar kl. 18 och kaffeservering ordnas med början kl. 17.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Länk till infomötet: www.miljo.fi/lautamaki-vindkraft-MKB.

Tilläggsinformation
Projektansvarig: Lautamäen Tuulivoima Oy, (Fortum Power and Heat Oy), Hans Vadbäck, tfn 050 587 9856, hans.vadback@fortum.com
MKB-konsult: WSP Finland Ab, Satu Lyyra tfn 040 839 1221, satu.lyyra@wsp.com
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Emma Keränen, tfn 0295 027 626, emma.keranen@ntm-centralen.fi
Denna kungörelse publiceras 8.5.2024 och hålls framlagd till påseende tills 7.6.2024 på NTM-centralens kungörelsesida på nätet. Kungörelsen har också publicerats 8.5.2024 på webbsidan www.miljo.fi/autamaki-vindkraft-MKB.


Seinäjoki 7.5.2024
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"