MKB-kungörelse: Kankalonselkä vindkraftsprojekt

07.05.2024

MKB-KUNGÖRELSE

Elements Suomi Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) för Kankalonselkä vindkraftsprojekt. Bedömningsprogrammet
är en den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Elements Suomi Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 35 kraftverk i Kauhajoki stad och
Bötoms kommun. Produktionsområdet ligger cirka 15 kilometer sydväst om Kauhajoki centrumtätort.
För vindkraftsprojektets koppling till elnätet granskas fyra alternativ. I samtliga alternativ
skulle luftledningarna placeras delvis i nya terrängkorridorer och delvis parallellt med befintliga
kraftledningar. Luftledningsalternativen går genom områden i städerna Kauhajoki och Kristinestad
samt kommunerna Östermark, Bötom och Storå.

I projektet utarbetas dessutom en vindkraftsdelgeneralplan för området i Kauhajoki stad.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet
ALT0: Projektet genomförs inte.
ALT1: I området byggs 35 vindkraftverk, som placeras på områden i Kauhajoki stad och Bötoms
kommun. Kraftverkens totala höjd är högst 350 meter, enhetseffekten högst 10 MW och den totala
effekten högst 350 MW.
ALT2: I området byggs 21 vindkraftverk, som alla placeras i Kauhajoki stad. Kraftverkens totala
höjd är högst 350 meter, enhetseffekten högst 10 MW och den totala effekten högst 210 MW.
Elöverföringsalternativ som bedöms
ALTA: Elöverföring med en luftledning från vindkraftverksområdet till Kärppiö befintliga elstation i
Östermark. Kraftledningens längd är 27 kilometer, varav cirka 9 kilometer går parallellt med den
befintliga kraftledningen.
ALTB: Elöverföring med en luftledning från vindkraftverksområdet till Kärppiö befintliga elstation i
Östermark. Kraftledningens längd är 23,5 kilometer, varav cirka 3 kilometer går parallellt med den
befintliga kraftledningen.
ALTC: Elöverföring med en luftledning från vindkraftverksområdet till en elstation som byggs i
Åback i Kristinestad. Kraftledningens längd är 17,5 kilometer, varav cirka 0,5 kilometer går parallellt
med den befintliga kraftledningen.
ALTD: Elöverföring med en luftledning från vindkraftverksområdet till en elstation som byggs i
Lähteenkylä i Storå. Kraftledningens längd är 21,5 kilometer, varav cirka 6 kilometer går parallellt
med den befintliga kraftledningen.

kankalonselka

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende
Handlingarna är framlagda till påseende 7.5 - 6.6.2024 enligt följande:
 Kungörelse: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats
http://www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

 Kungörelsen och bedömningsprogrammet på miljöförvaltningens webbplats
www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB

 Pappersversioner av bedömningsprogrammet och kungörelsen:
o Kauhajoki stadshus (Hallintoaukio, Kauhajoki)
o Bötoms kommunkansli (Kristiinantie 3, Bötom)
o Storås kommunkansli (Teollisuustie 1 A, Storå)
o Kristinestads servicepunkt (Sjögatan 47, Kristinestad)
o Östermarks kommuns servicepunkt (Rasintie 1 A, Östermark)

Dessutom har kommunerna ombetts meddela om kungörelsen på sina webbplatser
(www.kauhajoki.fi, www.teuva.fi, www.karijoki.fi, www.isojoki.fi och www.kristinestad.fi) i enlighet
med 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och 108 § i kommunallagen
(410/2014).

Åsikter och utlåtanden
Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 6.6.2024 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156,
60101 Seinäjoki (referens EPOELY/3300/2023).

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet
senast 5.7.2024. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet
publiceras på webbplatsen: www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB

Informationsmöte för allmänheten
Ett informationsmöten för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet och programmet för
deltagande och bedömning (PDB) för vindkraftsdelgeneralplanen, som är anhängig samtidigt, ordnas
16.5.2024 i Kauhajoki stadshus fullmäktigesal, adress Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki. Kaffeservering
med början kl. 17.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet.
Distanslänken till infomötet läggs på förhand ut på webbplatsen
www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB

Tilläggsinformation
Projektansvarig: Elements Suomi Oy, Jakov Chavez-Vega
jakov.chavez-vega@elements.green, tfn 041 311 4148
MKB-konsult: Sitowise Oy, Elise Lohman
elise.lohman@sitowise.com, tfn 044 539 9912
MKB-förfarande: NTM-centralen i Södra Österbotten, Anna Auvinen
anna.auvinen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 343

Denna kungörelse publiceras 7.5.2024 och hålls framlagd till påseende tills 6.6.2024 på NTMcentralens
kungörelsesida på nätet. Kungörelsen har också publicerats 7.5.2024 på webbsidan
www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB

Seinäjoki 6.5.2024
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"