MKB-kungörelse: havsvindkraftsparken Tyrsky - havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring i Finl

02.02.2024

MKB-KUNGÖRELSE

OX2 Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat ett miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) för havsvindkraftsparken Tyrsky - havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring
i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges
plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Beskrivning av projektet
OX2 Finland Oy planerar den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky i Bottniska viken, Finlands ekonomiska
zon, cirka 30–49 kilometer från kusten. De orter på fastlandet som ligger närmast projektområdet
är Kaskö, Närpes och Korsnäs. Havsvindkraftsparkens område är cirka 480 km2 och djupet
i projektområdet varierar i intervallet 25–83 meter.

I havsvindkraftsparken planeras högst 95 vindkraftverk, där den el som produceras förs i land med
sjökablar. Vindkraftverkens totala höjd över havet är högst 370 m och enhetseffekten är högst 25
MW. Parkens beräknade årsproduktionen är cirka 6 TWh. Förutom kraftverken omfattar havsvindkraftsparken
också intern elöverföring i projektområdet, dvs. elkablar mellan kraftverken och 1–4
havsbaserade transformatorstationer. I projektet kommer man också att granska möjligheten att producera
väte till havs. Detta sammanhänger med vätgasledningar från havet till fastlandet och lagring
av vätgas nära stranden. Dessutom är vätgasproduktionen förknippad med elöverföring. Eventuell
vätgasproduktion på fastlandet är dock inte en del av detta MKB-förfarande.

Projekthelheten är uppdelad i två separata MKB-processer. Denna MKB-process omfattar projektets
havsbaserade vindkraftspark och elöverföring från havsområdet till kusten. Samtidigt pågår en separat
MKB-process för kraftledningens sträckning på fastlandet.

tyrsky 2

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet
ALT0: Projektet genomförs inte. Den havsbaserade vindkraftsparken kommer inte att byggas.
ALT1: I projektområdet byggs högst 95 vindkraftverk med en höjd på 270–370 meter och enhets-effekten 15–25 MW. Elöverföringen till fastlandet sker med sjökablar och på projektområdet byggs 1–4 havsbaserade transformatorstationer. Planerna omfattar dessutom 4 alternativa sjökabel-sträckningar till fastlandet.
ALT2: I projektområdet byggs högst 70 vindkraftverk med en höjd på 270–370 meter och enhets-effekten 15–25 MW. Elöverföringen till fastlandet sker med sjökablar och på projektområdet byggs 1–4 havsbaserade transformatorstationer. Planerna omfattar dessutom 4 alternativa sjökabel-sträckningar till fastlandet.
Alternativa sträckningar för sjökabel-/vätgasrörledning
MVE1a: Sjökabel-/vätgasrörsträckningen börjar vid havsvindkraftsparken och dras i land på Björ-nöns hamnområde i Kristinestad.
MV1b: Sjökabel-/vätgasrörsträckningen börjar vid havsvindkraftsparken och dras i land i Kaskö stad i Närpesområdet (Närpesfjärden).
MVE2: Sjökabel-/vätgasrörsträckningen börjar vid havsvindkraftsparken och dras i land i Storkors fiskehamns område i Korsnäs kommun.
MVE3: Sjökabel-/vätgasrörsträckningen börjar vid havsvindkraftsparken och dras i land i Storkors fiskehamns område i Korsnäs kommun. Rutten från vindkraftsparkens område till stranden ligger längre norrut än i alternativ MVE2.
Elöverföringen på fastlandet behandlas i ett skilt MKB-förfarande. Elektriciteten som överförs från havsvindkraftsparken kopplas till Fingrids elnät beroende på sjökabelrutt i Korsholm (Toby elstation) eller Kristinestadsområdet (hamnen, den planerade elstationen i Åback).

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende
Handlingarna är framlagda till påseende 1.2.–22.3.2024 enligt följande:
Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

Kungörelsen och bedömningsprogrammet: på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/tyrskyhavsvindkraftMKB

Pappersversioner av kungörelsen och bedömningsprogrammet:
•Kaskö stadshus, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö
•Korsnäs kommungård, Silverbergsvägen 21, 66200 Korsnäs
•Kristinestads infopunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad
•Malax kommungård, Malmgatan 5, 66100 Malax
•Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
•Närpes stadshus, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
•Vasa stads medborgarinfo, Ekgården, Teräsgränden 1, 65100 Vasa

Dessutom har städerna Kaskö, Kristinestad, Närpes och Vasa samt kommunerna Korsnäs, Malax och Korsholm ombetts meddela om kungörelsen på sina webbplatser.

Åsikter och utlåtanden
Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 22.3.2024 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/2950/2023.
NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 22.4.2024. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/tyrskyhavsvindkraftMKB.

I projektet tillämpas MKB-lagens 5 kapitel (MKB-förordningen 5 §) om gränsöverskridande miljökonsekvenser.

Informationsmöte för allmänheten
Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om MKB-programmen för havsvindkraftsparken Tyrsky och elöverföringen tisdagen 13.2.2024 kl. 17.30–20.00 i Frans Henriksonsalen, Närpesvägen 16, 64200 Närpes. Kaffeservering från och med kl. 17.00. Man kan också delta i infomötet på distans. Distanslänk till evenemanget publiceras på webbsidan www.miljo.fi/tyrskyhavsvindkraftMKB.

Mer information
Den projektansvarige: OX2 Finland Oy, Mathias Skog, mathias.skog@ox2.com, tfn 050 590 2199.
MKB-konsult: AFRY Finland Oy, Karoliina Jaatinen, karoliina.jaatinen@afry.com, tfn 040 660 4407
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 655.
Denna kungörelse publiceras 1.2.2024 och hålls framlagd till påseende tills 22.3.2024 på NTM-centralens kungörelsesida på nätet. Kungörelsen har också publicerats 1.2.2024 på webbsidan www.miljo.fi/tyrskyhavsvindkraftMKB.

Vasa 31.1.2024
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"