Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 1246/2022

14.11.2022

Kungörelse

Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut

Alf Knuts och Gun Knuts, Kristinestad har motsatt sig samhällsbyggnadsnämndens beslut 28.4.2021 §67 i Kristinestad.

Alf och Gun Knuts har yrkat att beslutet om nytt arrendeavtal upphävs. Samhällsbyggnadsnämnden, numera tekniska nämnden, har ensidigt utan förhandling med Knuts beslutat att uppgöra ett nytt arrendeavtal på 30 år enligt villkor som framgår av beslutet och slagit fast en årlig arrendeavgift i enlighet med det beslut samhällsbyggnadsnämnden fattat 19.8.2020 § 116.

Vasa förvaltningsdomstols avgörande 9.11.2022, beslut Nr 1246/2022:

Förvaltningsdomstolen anser att den oklara plansituationen har varit en godtagbar grund för att förlänga legoavtalen för en period för arrendetomterna 617/1 ja 624/1. 6 (8) Plansituationen gällande Knuts arrendetomt 617/2, vars huvudsakliga användning varit för boende, har inte på motsvarande sätt som i nämnda fall varit oklar. Principen om jämlik behandling har inte föruttsatt att staden förlänger också Knuts arrendeavtal på motsvarande sätt. Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har enligt sin prövning kunnat fatta beslut om ett nytt arrendeavtal med uppdaterade villkor på det sätt som framgår av beslutet. Det har inte framkommit skäl för att anse att jämlikhetsprincipen inte skulle ha iakttagits vid beslutsfattandet. Enligt utredningen i ärendet kan prövningsrätten inte anses ha använts i annat syfte än vad den enligt lag kunnat användas till. Beslutet är inte heller annars på de grunder som anförts i besvären lagstridigt.

Förvaltningsdomstolens avgörande: Förvaltningsdomstolen avslår besvären.

Denna kungörelse har uppsatts på allmänna anslagstavlan 12.11.2022

Kristinestad 14.11.2022

 

Niklas Granö
Stadsjurist

Gå till "Offentliga meddelanden"