Meddelande om kungörelse: Havsskog Ab, fiskeodlingsanstalt, Kaskö

09.02.2024

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 9.2.2024 fattat ett beslut
enligt 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om
tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt,
Kaskö.

Framläggande till påseende
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 12.2.– 12.3.2024 på NTMcentralen
i Södra Österbottens webbplats
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.

Beslutet finns framlagt på miljöförvaltningens webbplats
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etela-pohjanmaa.

Mer information
Överinspektör Virve Kustula, tfn 0295 024 017
e-post: virve.kustula@ntm-centralen.fi

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"