MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE: Dragåsen solkraftsprojekt

07.06.2024

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 6.6.2024 fattat ett beslut
enligt 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om
tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Dragåsens solkraftsprojekt,
Kristinestad.

Framläggande till påseende
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 10.6 – 9.7.2024 på NTM-centralen
i Södra Österbottens webbplats
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

Beslutet finns framlagt på miljöförvaltningens webbplats
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etela-pohjanmaa

Mer information
Överinspektör Isla Hämäläinen, tfn 0295 027 151
e-post: isla.hamalainen@ntm-centralen.fi

Gå till "Offentliga meddelanden"