Meddelande: Beslut enligt vattenlagen, Maansiirtoliike Ulfves Oy

05.09.2022

Sökande: Maansiirtoliike Ulfves Oy
Dnr: LSSAVI/13165/2020
Beslutsnr: 137/2022
Ärende: Marktäkt i Korsbäcks grundvattenområde, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för
allmänheten 5.9.–12.10.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats
beslutet.

Beslut (pdf, 1,1 mb) (på finska)

Gå till "Offentliga meddelanden"