Meddelande: Beslut enligt vattenlagen

22.11.2021

MEDDELANDE
Beslut enligt vattenlagen

Sökande Staden Kristinestad
Dnr LSSAVI/978/2021
Beslutsnr 254/2021

Ärende
Meningsskiljaktighet som gäller ett plan om fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska vårdåtgärder, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 22.11.–29.12.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Gå till "Offentliga meddelanden"