Meddelande: Beslut enligt vattenlagen

12.04.2021

MEDDELANDE
Beslut enligt vattenlagen

Sökande Staden Kristinestad
Dnr LSSAVI/419/2017
Beslutsnr 76/2021
Ärende Lappfjärds ås nedre lopps iståndsättningsmuddring och översvämningsskydd, Kristinestad. Regionförvaltningsverket har mestadels beviljat tillstånd.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 12.4 – 19.5.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi
Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Beslutet (pdf 3 321 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"