MEDDELANDE: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen

11.12.2020

MEDDELANDE
Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen

Sökande Ruohonen Arto
Dnr LSSAVI/15302/2019
Beslutsnr 270/2020

Ärende
Fortsatt fiskodlingsverksamhet öster om Inre Kaldhamn och vinterförvaring av fisk sydost om Gyltgrund, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på region-förvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänhet-en 11.12.2020 – 18.1.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi
Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Beslutet (pdf, på finska)

Gå till "Offentliga meddelanden"