Meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen

19.05.2020

MEDDELANDE
Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande Eero Kortesniemi
Dnr LSSAVI/3180/2019
Beslutsnr 126/2020
Ärende Miljöbeslut för djurstall, mjölkproduktion, väsentlig ändring av verksamheten
Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på
regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 19.5 – 25.6.2020 på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Gå till "Offentliga meddelanden"