Kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Maansiirtoliike Ulfves Oy

11.10.2021

Sökande Maansiirtoliike Ulfves Oy
Dnr LSSAVI/13165/2020
Ärende Marktäkt i Korsbäcks grundvattenområde, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 11.10. – 17.11.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår avkungörelsen.

Gå till "Offentliga meddelanden"