Kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen

06.10.2021

Sökande Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och
infrastruktur
Dnr LSSAVI/10209/2021
Ärende Förnyande av bron över Lappfjärds å, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten. Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 6.10 – 12.11.2021 på regionförvaltningsverkets webbplats. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Gå till "Offentliga meddelanden"