Kungörelse: terrängundersökningar

25.08.2023

Kungörelse

Lantmäteriverket har den 22.5.2023 genom beslut MML 26553/03 04/2023 beviljat Gigawatti Oy, Suomen Hyötytuuli Oy och EPV Vindkraft Ab tillstånd att genomföra terrängundersökningar för att bestämma kraftöverföringsledningens riktning från Sastmola till Arkkukallios elstation i Storå.

För de berörda markägarnas kännedom meddelas, att undersökningar för att fastställa riktningen för den planerade kraftledningen kommer att inledas inom kort i områdena Sastmola kommun, Kristinestad och Storå kommun. Längden på ledningsrutten som undersöks är cirka 25 km.

Alla markägare som är kända och berörs av projektet kommer att kontaktas per brev innan utredningarna påbörjas. Kungörelsen finns till påseende på Sastmola kommuns, Kristinestads och Storå kommuns officiella anslagstavlor.

De aktuella dokumenten finns till påseende i 30 dygn från och med den 28.8.2023. Delfåendet anses ha ägt rum den sjunde dagen efter offentliggörandet av denna kungörelse.


Helsingfors den 24:e augusti 2023
GIGAWATTI OY
Björneborg den 24:e augusti 2023
SUOMEN HYÖTYTUULI OY
Vasa den 24:e augusti 2023
EPV VINDKRAFT AB

Kungörelse och bilagor

Gå till "Offentliga meddelanden"