KUNGÖRELSE: Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027

03.02.2021

Hänvisning: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011).

KUNGÖRELSE
Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027

Bakgrund
I Finland styrs planeringen av havsvården av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011), genom vilka EU:s ramdirektiv om en marin strategi (2008/56/EG) har genomförts nationellt. Miljöministeriet ansvarar för havsvården i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral. Målet för havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns. Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre olika faser med sex års mellanrum. Den första delen av havsförvaltningsplanen, ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”, uppdaterades 2018 och den andra delen, ”Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026”, uppdaterades 2020. Nu pågår en uppdatering av den tredje delen av planen, det vill säga åtgärdsprogrammet. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021.

Framläggande av handlingar
Samrådsmaterialet till havsförvaltningsplanens tredje del består av ett förslag till Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. Det finns dessutom en bakomliggande bakgrundshandling till åtgärdsprogrammet.

Förslaget och övrigt samrådsmaterial finns på tjänsten www.utlåtande.fi. Där finns också information om hur man ger respons. Förslaget och övrigt material finns också på webbplatsen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard

Ge respons
Åsikter om och synpunkter på samrådshandlingen kan lämnas fram till den 14 maj 2021 kl. 16.00. Lämna i första hand responsen via tjänsten www.utlåtande.fi under rubriken ”Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027” eller sänd in responsen elektroniskt eller per post till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. E-postadress: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo, besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Den som yttrar sig kan också ta ställning till om åtgärdsprogrammet och miljörapporten för havsvården är tillräckligt omfattande med tanke på den miljöbedömning som avses i lagen om bedömning av miljökonse-kvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). Miljöbedömningen beaktar också de utlåtanden som lämnats i samband med samråden under de tidigare skedena. Miljöbedömningen av hela havsförvalt-ningsplanen utarbetas vid sammanställningen av den slutliga havsförvaltningsplanen, och i bedömningen beaktas responsen från tidigare samråd.

Ytterligare information ges av följande personer vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:
Janne Suomela, tfn 0295 022 947, janne.suomela@ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen, tfn 0295 022 921, pekka.paavilainen@ely-keskus.fi

Åbo den 1 februari 2021
NTM-centralen i Egentliga Finland

Gå till "Offentliga meddelanden"