KUNGÖRELSE OM MKB-BESKRIVNING OCH OFFENTLIG DELGIVNING AV NATURABEDÖMNING

31.01.2024

KUNGÖRELSE OM MKB-BESKRIVNING OCH OFFENTLIG DELGIVNING AV
NATURABEDÖMNING

Koppö Energia Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) som gäller projektet för framställning av syntetisk metan på Björnön i Kristinestad
och en Naturabedömning enligt 35 § i naturvårdslagen. Bedömningsbeskrivningen är den
projektansvariges framställning om projektet och dess sannolikt betydande miljökonsekvenser. I
Naturabedömningen granskas projektets konsekvenser för Natura 2000-området Kristinestads skärgård
(FI0800134).

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det
gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort.
Projektområdets areal är cirka 25 hektar.

Projektets mål är att producera kolneutral syntetisk metan (LSM=Liquid Syntethic Methane) av återvunnen
koldioxid från rökgasströmmar i närområdet samt av vätgas som producerats av förnybar
energi. I tillverkningsprocessen för syntetisk metan uppkommer värme och syre som biprodukter.
Koldioxid hämtas till industriområdet på Björnön från områden utanför och metan som tillverkats
transporteras bort från projektområdet med tankbilar. Vattnet som behövs i processen och kylvattnet
för anläggningen tas från havsområdet, dit också kylvatten som inte kan återvinnas och det salthaltiga
vattnet som uppstår som rejekt vid avsaltningen avleds. Anläggningshelheten framställer cirka
61 000 ton flytande syntetisk metan per år.

ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:
Alternativ ALT0: Projektet förverkligas inte.
Alternativ ALT1: Tillverkning av syntetisk vätgas och metan; cirka 31 000 t/a väte, med vilken tillverkas
61 000 t/a syntetisk metan.

KUNGÖRELSEN, BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN OCH NATURABEDÖMNINGEN ÄR FRAMLAGDA
TILL PÅSEENDE
Handlingarna är framlagda till påseende 1.2–18.3.2024 enligt följande:
- Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.

- Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen: Miljöförvaltningens webbplats:
www.miljo.fi/koppoenergisasyntetiskmetanMKB.

- Pappersversioner av bedömningsbeskrivningen, Naturabedömningen och kungörelsen:
 Kristinestads infopunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad

Kristinestads stad har ombetts meddela om kungörelsen på stadens webbsidor www.kristinestad.fi.
Delfående av Naturabedömningen anses ha skett på den sjunde dagen efter att kungörelsen har
publicerats.

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen. Innehavarna av
Natura 2000-skyddsområden kan enligt 35 § 2 momentet i naturvårdslagen ge utlåtande om Naturabedömningen.
Åsikter och utlåtanden bör skickas senast 18.3.2024 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262,
65101 Vasa. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer
EPOELY/2781/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats
om bedömningsbeskrivningen senast 17.5.2024. Den motiverade slutsatsen läggs fram på webbsidan
www.miljo.fi/koppoenergisasyntetiskmetanMKB.

INFORMATIONSMÖTE FÖR ALLMÄNHETEN
Ett infomöte ordnas för allmänheten om bedömningsbeskrivningen 22.2.2024 kl. 17–19, på kulturhuset
Dux, Sjögatan 21, 64100 Kristinestad. Kaffeservering med början kl. 16.30.

Man kan också delta elektroniskt i infomötet. Länken till infomötet för allmänheten läggs på förhand
ut på webbplatsen www.miljo.fi/koppoenergisasyntetiskmetanMKB

MER INFORMATION
Den projektansvarige: Koppö Energia Oy, Erik Trast, etrast@cpc-germania.com, tfn 050 530 3705
MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Antti Lepola, antti.lepola@ramboll.fi och Anne Tarvainen,
anne.tarvainen@ramboll.fi, tfn 020 755 611.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027655.

Vasa 31.1.2024
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Gå till "Offentliga meddelanden"