Kungörelse om ett beslut om fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske

02.05.2024

Kungörelse om ett beslut om fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske 
 
BESLUT OCH ÄRENDE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har 25.4.2024 utfärdat följande beslut: 

På Kristinestads fiskesektions ansökan utfärdar NTM-centralen i Egentliga Finland med stöd av 54 § i lagen om fiske förbud mot fiske enligt 7 § på de områden som sägs i ansökan (se kartbilaga).  Besluten gäller årligen till utgången av år 2028. 

FRAMLÄGGNING OCH DATUM FÖR DELFÅENDE
Kungörelsen och beslutet har publicerats på webbplatsen för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 3.5.2024 ( www.ntm-centralen.fi à Aktuellt à Kungörelser och anmälningar). Delfåendet anses ha ägt rum på den sjunde dagen efter att kungörelsen och beslutet publicerades. Handlingarna finns framlagda till utgången av besvärstiden. 

ÄNDRINGSSÖKANDE
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning har bifogats beslutet. Tidsfristen för att lämna in besvären går ut 10.6.2024 kl. 16.15. 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602 eller e-post fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Beslutet (pdf)

BESVÄRSANVISNING 

Ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland får sökas skriftligt genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Dagen för delfåendet räknas inte med. 

Dagen för delgivning räknas på följande sätt:

-        Om beslutet har överlämnats till parten, dennes företrädare eller bud framgår delgivningsdagen av datumstämpeln i beslutet.

-        Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av mottagningsbeviset.

-        Om beslutet bevisligen har delgivits på elektronisk väg, är delgivningsdagen den dag då parten eller dennes företrädare har hämtat beslutet från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.

-        Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen om annat inte framgår.

-        Ett beslut som delgivits som ett vanligt elektroniskt meddelande anses ha blivit delgivet den tredje dagen efter att meddelandet sändes om inte något annat visas.

-        Om beslutet har delgivits på något annat sätt till någon annan person än mottagaren av beslutet (mellanhandsdelgivning), anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter det datum delgivnings- eller mottagningsbeviset utvisar.

-        Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen eller genom officiell kungörelse på en anslagstavla anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavlan. 

Besvärsskriftens innehåll och underskrift

I besvärsskriften som riktas till Vasa förvaltningsdomstol ska uppges:

-     Ändringssökandens namn och hemkommun.

-     Postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan ställas till ändringssökanden.

-     Det beslut som ändring söks i.

-     till vilka delar och vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas. 

Om talan av ändringssökanden förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvärshandlingarna, ska i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om elektronisk kommunikation har det utfärdats särskilda bestämmelser.  

Bilagor

Till besvärsskriften ska fogas:

-     Det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia.

-     Mottagningsbeviset eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat.

-     Ombudets fullmakt om inte ombudet är advokat eller offentligt rättsbiträde.

-     Handlingar som ändringssökanden anför som stöd för sitt yrkande om dessa inte redan tidigare har lämnats in till myndigheten.

 

Att lämna in besvärsskriften

Besvärsskriften kan lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol av ändringssökanden själv eller dennes företrädare, per post som betald postförsändelse, per fax eller e-post. Inlämnandet av besvärsskriften sker på avsändarens ansvar. För att besvärshandlingarna ska kunna upptas till prövning ska de vara hos myndigheten inom tjänstetid på den 30 dagar långa besvärstidens sista dag. Om besvärstidens sista dag är helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag till tjänstetidens slut. 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Handläggningsavgift

Av ändringssökanden tas ut en rättegångsavgift på 270 euro enligt lagen om domstolsavgifter (1122/2021). I lagen om domstolsavgifter finns särskilda bestämmelser om ärenden i vilka avgifter inte tas ut.

Vasa förvaltningsdomstol 

Postadress                                      Besöksadress                                telefon: 029 56 42611

PB 204                                             Korsholmsesplanaden 43            fax: 029 56 42760

65101 VASA                                   65101 VASA                                   e-post: vaasa.hao@oikeus.fi     

Gå till "Offentliga meddelanden"