Kungörelse, meddelande om beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakni

01.07.2019

Kungörelse, meddelande om beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)

Myndighet: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör, § 3/2019

Anmälningsskyldig: Prime Time Music Oy, Viikinsaarenkatu 5 B 4, 33250 Tampere.

Bulleranmälan: Tillfällig verksamhet, utomhuskonserter

Verksamhetsområde: Sjögatan, busstation, i Kristinestads centrumområde

Verksamhetstid: Tidsperioden 12 – 14.7.2019, måndagar – fredagar kl. 18 - 03 och lördagar, söndagar kl. 18 – 03.

Anslagsdagen: Anslaget 1.7.2019 på Kristinestads och Korsholms kommuns officiella anslagstavla

Beslutet meddelas (delgivningsdagen):  2.7.2019

Besvärstid: 3.7 – 3.8.2019

I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet och handlingarna är framlagda under besvärstiden under tjänstetid vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad adress Skolgatan 11, 64100 Kristinestad. Uppgifter om beslutet över bulleranmälan lämnas av miljö- och hälsoinspektörerna 06-3277111 (Korsholms växel).

Kristinestad 18.6.2018

Jens Hannus
miljö- och hälsoinspektör

Västkustens miljöenhet, avdelningen I Kristinestad
Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad

 

Denna kungörelse har 1.7.2019 publicerats i allmänna datatnätet (www.kristinestad.fi).

Kristinestad 1.7.2019
Dan Anders Sjöqvist, kanslichef

Gå till "Offentliga meddelanden"