Kungörelse: Klassificering av grundvattenområde

02.06.2021

KUNGÖRELSE

Ärende
Klassificering av grundvattenområde enligt 10 § i lagen om vattenvårds- och
havsvårdsförvaltningen.

Enligt förslaget ändras klassen för Paarmanninvuori grundvattenområde från 1 till 1E.

Bakgrund
Klassificeringen och gränsdragningen för grundvattenområden samt uppgörande av
skyddsplaner lagstiftas i kapitel 2a i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Enligt
lagstiftningen bestämmer NTM-centralen gränserna för områden där grundvatten bildas och de
yttersta gränserna för områden som inverkar på vattenkvaliteten eller grundvattenbildningen i
en grundvattenförekomst. Dessutom klassificerar NTM-centralen grundvattenområden utifrån
grundvattenområdenas lämplighet för vattenförsörjning och skyddsbehov som klass 1 eller 2,
samt klass E sådana grundvattenområden av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra
ekosystem är direkt beroende.

NTM-centralen påminner om att grundvattenområdets klass (1, 2 och E) endast har ett
informativt värde, eftersom lagstiftningen som gäller grundvatten och ifrågavarande ekosystem
är i kraft även utanför klassificerade grundvattenområden.

Möjlighet att bidra med information
Beredningshandlingarna för ändringsförslagen är framlagda till offentlig påseende på
Kristinestads och Bötoms officiella anslagstavlor under tiden 1.6.2021–1.7.2021, samt
elektroniskt på:

https://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > (välj NTM-central) Södra Österbotten
https://www.miljo.fi/sv-FI > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i
Finland > (välj NTM-central) Södra Österbottens NTM-central

Information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen kan skickas till NTMcentralen senast 1.7.2021 kl. 16.15 via post eller e-post:
Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101
Seinäjoki / registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

NTM-centralen fattar inget förvaltningsbeslut med rättsverkan om avgränsningen och
klassificeringen av grundvattenområdena, varför processen således inte är förknippad med
besvärsrätt. I arbetet är det frågan om att föra in naturvetenskaplig information i datasystemet.
Samrådet handlar därför inte om de berördas subjektiva rätt att påverka handläggningen av ett
ärende som gäller dem själva, utan om att sprida allmän information till allmänheten om
framställandet av miljödata.

Tilläggsinformation
Överinspektör Krister Dalhem, tel. +358 295 0

Gå till "Offentliga meddelanden"