Kungörelse: Hörande om skötsel- och användningsplan för Natura 2000-område

19.04.2021

Hörande om skötsel- och användningsplan för Natura 2000-område

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten bereder ett beslut
om godkännande av en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-
området Lappfjärds ådal. Ett förslag till skötsel- och användningsplan för
Natura 2000-området Lappfjärds ådal är framlagt till påseende på adressen
https://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj Södra Österbottens
NTM-central och på NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Vasa
(Wolffskavägen 35, 65100 Vasa) under tiden 21.4–31.5.2021. Meddelandet
publiceras även på webbplatserna i Kristinestad, Bötom, Kauhajoki
och Storå, på kommunernas officiella anslagstavlor:

Kristinestad: https://www.kristinestad.fi/
Bötom kommun: https://www.karijoki.fi/
Storå kommun: https://www.isojoki.fi/
Kauhajoki stad: https://kauhajoki.fi/

Innan ärendet avgörs ger NTM-centralen enligt förvaltningslagen 34 § de
berörda möjlighet att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring
med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka
på hur ärendet kommer att avgöras.

Berörda ska ge sitt utlåtande till NTM-centralen i Södra Österbotten
(NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa, eller via epost
på adressen registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi) inom
30 dagar från delfåendet. Detta meddelande har publicerats på NTMcentralens
webbplats 21.4.2021. Delgivningen anses ha ägt rum den
sjunde dagen från att meddelandet publicerats. I utlåtandet bör nämnas
ärendets diarienummer EPOELY/1096/2021 samt namn och kontaktuppgifter
till den som ger utlåtandet. Om utlåtande uteblir inom angiven frist,
hindrar det inte NTM-centralen från att avgöra ärendet.

Tilläggsuppgifter ges vid behov av Hanna Backman (tfn 0295 027 784,
hanna.backman@ely-keskus.fi) och Johanna Kullas tfn 029 502 7843,
johanna.kullas@ely-keskus.fi).

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"