Kungörelse: Elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky

31.01.2024

MKB-KUNGÖRELSE

OX2 Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat ett miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) för elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky.
Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska
genomföras i projektet.

Beskrivning av projektet
OX2 Finland Oy planerar den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky i Bottniska viken, Finlands ekonomiska
zon, cirka 30–49 kilometer från kusten. I havsvindkraftsparken planeras högst 95 vindkraftverk,
där den el som produceras förs i land med sjökablar. Projekthelheten är uppdelad i två separata
MKB-processer. Detta MKB-förfarande innefattar elöverföringen på fastlandet, i vilket granskas alternativen
för elöverföringen från kusten till elstationerna. Samtidigt pågår en separat MKB-process
för vindkraftsparken i havsområdet och elöverföringen från havsområdet till kusten.

Elöverföringen på fastlandet sker med luftledningar på 400 kV och nära landföringsområdet samt i
ett projektalternativ med jordkablar. Det finns fem projektalternativ för elöverföringen och de ligger
inom sju kommuners område: Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax, Kurikka, Laihela och Korsholm.
Elöverföringsalternativen ska i möjligaste mån placeras i befintliga kraftledningsgator, parallellt med
befintliga luftledningar. För koppling av elöverföringen till stamnätet granskas tre olika elstationer:
Kristinestads elstation, den planerade Åback elstation i Kristinestad och Toby elstation i Korsholm.

tyrsky

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet
SVE0: Projektet genomförs inte.
SVE1: En cirka 1,2 km jordkabel byggs i Kristinestad inom Björnöns hamnområde från landförings-området (MVE1a) till kopplingspunkten Kristinestads elstation.
SVE2: En cirka 24 km kraftledning för 400 kV byggs från landföringsområdet i Närpes (MVE1b) till den planerade Åback elstation i Kristinestad.
SVE3: En cirka 94 km kraftledning för 400 kV byggs från landföringsområdet i Närpes (MVE1b) till Toby elstation i Korsholm.
SVE4: En cirka 70 km kraftledning för 400 kV byggs från landföringsområdet i Korsnäs (MVE2, MVE3) till den planerade Åback elstation i Kristinestad.
SVE5: En cirka 69 km kraftledning för 400 kV byggs från landföringsområdet i Korsnäs (MVE2, MVE3) till Toby elstation i Korsholm.

Bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende
Handlingarna är framlagda till påseende 1.2.–22.3.2024 enligt följande:
Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten
Kungörelsen och bedömningsprogrammet: på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/tyrskyeloverforingfastlandMKB
Pappersversioner av kungörelsen och bedömningsprogrammet:
• Kaskö stadshus, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö
• Korsnäs kommungård, Silverbergsvägen 21, 66200 Korsnäs
• Kristinestads infopunkt, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad
• Kurikka stads infopunkt i biblioteket i Jurva, Koulutie 3, 66300 Jurva
• Laihela kommunkansli, tekniska avdelningen, Laihiantie 50, 66400 Laihela
• Malax kommungård, Malmgatan 5, 66100 Malax
• Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
• Närpes stadshus, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
• Vasa stads medborgarinfo, Ekgården, Teräsgränden 1, 65100 Vasa

Dessutom har städerna Kaskö, Kristinestad, Kurikka, Närpes och Vasa samt kommunerna Korsnäs, Laihela, Malax och Korsholm ombetts meddela om kungörelsen på sina webbplatser.

Åsikter och utlåtanden
Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 22.3.2024 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/2969/2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 22.4.2024. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/tyrskyeloverforingfastlandMKB.

Informationsmöte för allmänheten
Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om MKB-programmen för havsvindkraftsparken Tyrsky och elöverföringen tisdagen 13.2.2024 kl. 17.30–20.00 i Frans Henriksonsalen, Närpesvägen 16, 64200 Närpes. Kaffeservering från och med kl. 17.00. Man kan också delta i infomötet på distans. Distanslänk till evenemanget publiceras på webbsidan www.miljo.fi/tyrskyeloverforingfastlandMKB.

Mer information
Den projektansvarige: OX2 Finland Oy, Mathias Skog, mathias.skog@ox2.com, tfn 050 590 2199.
MKB-konsult: AFRY Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@afry.com, tfn 050 435 6507.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Pia Jaakola, pia.jaakola@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 638.
Denna kungörelse publiceras 1.2.2024 och hålls framlagd till påseende tills 22.3.2024 på NTM-cen-tralens kungörelsesida på nätet. Kungörelsen har också publicerats 1.2.2024 på webbsidan www.miljo.fi/tyrskyeloverforingfastlandMKB.

Vasa 31.1.2024
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Offentliga meddelanden"