Kungörelse: Beslut enligt vattenlagen, staden Kristinestad

06.04.2021

MEDDELANDE
Beslut enligt vattenlagen

Sökande Staden Kristinestad Samhällsbyggnad
Dnr LSSAVI/3504/2021
Beslutsnr 71/2021

Ärende
Förlängning av muddringstidpunkten gällande muddring för anläggandet av brygga och båthamn intill Novellogränd samt muddring av vattenströmningskanal Hemgrund/Högholmsbron intill Sandbankens simstrand, Kristinestad. Regionförvaltningsverket lämnar behandlingen av ansökan därhän eftersom sökanden har skriftligen meddelat att han återkallar sin ansökan.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 6.4.–14.5.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Beslut (på finska, pdf)

Gå till "Offentliga meddelanden"