Kungörelse: 400 +110 kilovolts kraftledning mellan Kristinestad och Nokia

03.08.2023

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE OM MKB-BESKRIVNING OCH NATURABEDÖMNING

Fingrid Abp har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen) skickat en bedömningsbeskrivning
enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-lagen)
och en Naturabedömning enligt naturvårdslagen. MKB-beskrivningen gäller 400 +110 kilovolts kraftledning
mellan Kristinestad och Nokia. Kraftledningsrutter som granskas ligger i Kristinestad,
Bötom, Storö, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikalis, Tavastkyro, Ylöjärvi och Nokia kommuners områden.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa
Anmälan om kungörelsen offentliggörs på de officiella anslagstavlorna i kommunerna
inom projektets sannolika influensområde.


Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och naturabedömningen är framlagda till påseende under
tiden 3.8.- 2.10.2023 på NTM-centralens webbplats på den ovannämnda adressen och på miljöförvaltningens
webbplats på adressen www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA

Pappersversionen av MKB-beskrivningen kans läsas på de platser som nämns i kungörelsen.

Tammerfors den 3 augusti 2023
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Gå till "Offentliga meddelanden"