KRS Gatu begär offert på byte av vägtrummor

14.05.2024

Serviceområdet för tekniska tjänster KRS Gatu inbegär offert på vägtrummbyten på följande områden enligt listan nedan (bilaga 1) och med visning kontakta vägbyggmästaren eller arbetsledaren.

Även anges timdebiteringen €/h (moms 0%) preciseras enligt grävmaskinens storlek (ton) för eventuella tilläggsarbeten som ex. rensning av vägdike som uppstår i samband med trummbyten. Även övriga maskiners timtaxa som är nödvändiga för uppgiften preciseras i offerten.

Allt material, trummrör, bergkross och markduk som behövs för uppgiften tillhandahålls av KRS-Gatu. Del av materialet kan enligt överenskommelse hämtas från KRS-Gatus depå, Lappfjärdsvägen 163D.

Grusleverantör Maansiirto Ulfves skall meddelas två veckor före arbetet inleds så att de är medvetna i god tid om tidtabellen och så att grusleveransen sker vid önskad tidpunkt. Om inte överenskommen tidtabell fungerar för entreprenör och grusleverantör så skall alternativ lösning ges åt Vägbyggmästaren för godkännande.

Entreprenör ansvarar för att det utreds var övrig kommunalteknik som tex. elkablar, vattenledningar, avloppsledningar, fjärrvärme, telekommunikationskablar, fastigheters dagvattenutlopp/dräneringar finns på vart och ett ställe var vägtrummor skall bytas.

Offerten skall vara i kraft i 2 månader.

Beställare: Kristinestad stad (FOnr 0216509-5), KRS-Gatu

Tidtabell: Arbetet kan påbörjas i juni och skall vara utfört senast 19.8.2024

Intyg: Entreprenör skall för att bli antagen som entreprenör till anbudet bifoga följande intyg: - intyg över att skatter och pensionsavgifter är betalda

Referenser skall anges på motsvarande godkända arbeten utförda de tre senaste åren.

Anlitas underentreprenörer skall intyg över att deras skatter och pensionsavgifter är betalda även bifogas anbudet.                                           

Innan entreprenadkontrakt undertecknas skall entreprenör inlämna följande handlingar till beställaren:

  • intyg över genomgången kurs för säkerhet vid vägarbeten (Väg 1)
  • utredning över registrering i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattepliktiga enligt mervärdesskattelagen

De uppgifter, intyg och utredningar som avtalsparten uppvisar får inte vara mera än tre månader gamla. Saknas något av ovanstående intyg, eller anbudsblanketten är bristfälligt ifylld anses detta som tillräcklig grund för förkastande av anbud. Beställaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.

Anbudstid: Anbud skall inlämnas senast den 30.5.2024 kl 13.00.

Anbud: Skall ges på bifogad anbudsblankett (pdf, 85 kb) och inlämnas till nedanstående adress i slutet kuvert:                     
Serviceområdet för tekniska tjänster
Lappfjärdsvägen 10
64 100 Kristinestad

Märke: Trafikleder 2024/KRS gatu                              

På förfrågningar svarar:
Vägbyggmästare Niklas Brandt 040 545 0021
Arbetsledare Joachim Granlund 0405603308              

Kristinestad den 10.5.2024
Niklas Brandt / vägbyggmästare

 

Bilaga 1:

Byte av vägtrumma före Påskmarkvägen 445, rördiameter SV 450 längd 8m, kil 1:5, markduk N4

Byte av vägtrumma vid Storbrovägen 75, rördiameter SV 560, längd 10.5m. Se även Brännback planering för höjder för fortsättning.

Byte av vägtrumma vid Åndalsnäsgatan 14, rördiameter SV 400, längd 2st 6m

Byte av vägtrumma vid Laxgränd 2, rördiameter SV 315, längd 2 st 6m

Byte av vägtrumma vid Hästhagsvägen 5, rördiameter SV 450, längd 2 st 6m

Byte av vägtrumma Nysvedstået 13, rördiameter SV 560mm, längd 8m

Byte av vägtrumma vid Tullgatan nära STOP märket invid simhallen rördiameter SV 450, längd 1st 6m + 1st 8m

Byte av vägtrumma vid Carlsrovägen mellan 268-277, rördiameter SV 902, längd 1st 8m.

Byte av vägtrumma vid Tullgatan/Björnösundsvägen, rördiameter SV 902, längd 14m.

Anvisning:

Anslutningstrummor grundläggs på N4 fiberduk och 20 cm 0 - 32 krossbädd och kringfylls med 0 – 32 till en nivå trummans hjässa + 20 cm. Resterande fyllning med samma material som överbyggnaden. Komprimering med markvibrator i 20 cm lager. Trummorna anläggs med beaktande av ursprunglig vattengång i diket och behövs även rensning av närliggande diken tillämpas timdebitering för detta samt godkännande av vägbyggmästaren.

Vid planerade korsande trummor byggs övergångskilar 1:5. Trummorna grundläggs på fiberduk N4 och 20 cm 0 – 32 krossbädd och kringfylls med samma material som överbyggnaden. Komprimering med markvibrator i 20 cm lager. Trummorna anläggs med beaktande av ursprunglig vattengång i diket och behövs även rensning av närliggande diken tillämpas timdebitering för detta samt godkännande av vägbyggmästaren.

Byggherren levererar och bekostar trummor samt fiberduk N4. Materialet finns på följande adress: Lappfjärdsvägen 163 D. Interna rörtransporter ingår i entreprenad. Jordbyggnadsentreprenör utför erforderligt grävningsarbete samt lastar överblivet material ( jord, sand, kross samt uppgrävda trummor ) på Maansiirto Ulfves Oy:s transportfordon som transporterar bort materialet och tillför erforderligt krossmaterial ). Rensning av angivna utloppsdiken ingår inte i entreprenaden utan de debiteras skilt enligt timtaxa och enligt överenskommelse med vägbyggmästaren.

Anbudsblankett (pdf, 85 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"