Beslut om nedbränning av byggnad som övningsändamål för Österbottens räddningsverk

19.02.2021

Västkustens miljöenhet •Länsirannikon ympäristöyksikkö
Kungörelse • Kuulutus
Dnr/Dnro KOMU/383/11.01.06.03/2021

Beslut om nedbränning av byggnad som övningsändamål för Österbottens räddningsverk, Tjöck, Kristinestad

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, har behandlat följande anmälan om exceptionell situation enligt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014):

Anmälan om exceptionell situation: Anmälan gäller nedbränning av byggnad som övningsändamål för Österbottens räddningsverk på fastigheten 287-420-0007-0021, Tjöck, Kristinestad.

Beslut: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör Jens Hannus, § 1/2021, 17.2.2021.

Information om att beslutet meddelas ges på Korsholms kommuns och Närpes webbplats 19.2.2021.  Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringsdagen. Kungörelsetiden är 19.2.2021– 29.3.2021. Beslutet och handlingarna finns till påseende under besvärstiden vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A. I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Uppgifter om beslutet lämnas av miljö- och hälsoinspektör Jens Hannus, tfn 044 727 1202.

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11A, 64100 Kristinestad
Jens Hannus

Gå till "Offentliga meddelanden"