Beslut enligt vattenlagen

11.09.2019

Kungörelse

Beslut enligt vattenlagen

Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 11.9.2019 gett beslut nr 215/2019

Sökande
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Ärende och läge
Upphävande av de gamla tillstånden för uppdämningsrätt och tagande av vatten till fiskodling och avledande av det användna vattnet i Storfors i Lappfjärds å samt bevarande av konstruktionerna, Kristinestad

Denna kungörelse hålls framlagd till påseende under besvärstiden 11.9 - 11.10.2019 på anslagstavlan i Kristine stad. Beslutet kan läsas på nättjänsten www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vid stadshuset i Kristinestad (Rådhuset, Staketgatan 1) finns dator för allmänt bruk för att titta på beslutet. Beslutet hålls också framlagt under besvärstiden vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, Vasa.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår 11.10.2019.

Besväret riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa. Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens övriga ägare eller innehavare.

Delgivning till delägare i icke konstituerade delägarlag
Det projekt som nämns i ansökan kan också ha konsekvenser på följande samfällda mark- eller vattenområden: Samfällda vattenområden 287-405-876-1

Mera information
Miljööverinspektör Leena Erving, tfn 0295 018 748, fornamn.efternamn@rfv.fi


Bilagor


Kungörelse (pdf, 46 kb)

Beslut, partiell översättning (pdf, 131 kb)

Originalbeslut, på finska (pdf, 2 mb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"