Beslut enligt miljöskyddslagen/vattenlagen

10.01.2020

Meddelande från Regionförvaltningsverket

Beslut enligt miljöskyddslagen/vattenlagen

Sökande: Staden Kristinestad, Samhällsbyggnad

Dnr: 9929/2018

Beslutsnr: 3/2020

Ärende: Muddring för anläggandet av brygga och båthamn intill Novellogränd samt muddring av vattenströmningskanal Hemgrund/Högholmsbron intill Sandbankens simstrand, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 10.1.2020–18.2.2020 på adressen
www.rfv.fi/fillstandsinformationstjanst 
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1545256 

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND
tfn 0295 018 450
fax +358 6 317 4817
registratur.vastra@rfv.fi 
www.rfv.fi 
Huvudverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35
PB 200, 65101 Vasa

 

Gå till "Offentliga meddelanden"