Beslut enligt miljöskyddslagen (RFV nr 219/2019)

20.09.2019

Kungörelse

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.9.2019 gett beslut
nr 219/2019

Sökande
PVO-Lämpövoima Oy
PB 40
00101 Helsingfors

Verksamhet och läge
Ändring av hamnfunktionerna i Kristinestads kraftverks miljötillstånd, Kristinestad

PVO-Lämpövoima Oy är beläget i Kristinestad, Björnös hamnområde, adress Björnövägen 1, på fastigheten 287-401-8-0.

Denna kungörelse hålls framlagd till påseende under besvärstiden 20.9 - 21.10.2019 på anslagstavlan i Kristine stad. Beslutet kan läsas på nättjänsten www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vid stadshuset i Kristinestad (Rådhuset, Staketgatan 1) finns dator för allmänt bruk för att titta på beslutet. Beslutet hålls också framlagt under besvärstiden vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, Vasa.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår 21.10.2019

Besväret riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa. Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens övriga ägare eller innehavare.

Mera information
Miljöinspektör Ville Timonen, tfn 0295 018 754
Miljööverinspektör Tiina Puttonen, tfn 0295 018 789
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

Bilagor

Beslut på finska (pdf, 2,2 mb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"