Beslut enligt miljöskyddslagen (RFV nr 218/2019)

20.09.2019

Kungörelse

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.9.2019 gett beslut
nr 218/2019

Sökande
Alfa Oil Ab
Taaplaajankatu 8
48900 Kotka

Verksamhet och läge
Lagring av flytande bränslen och petrokemiska produkter i ett bergrum i Björnös hamnområde samt tillstånd att inleda verksamheten, Kristinestad.

Bergrummet är beläget i Kristinestad, i Björnös hamnområde, adress Björnövägen 1, på fastigheterna 287-401-8-0 och 287-401-14-0.

Denna kungörelse hålls framlagd till påseende under besvärstiden 20.9 - 21.10.2019 på anslagstavlan i Kristine stad. Beslutet kan läsas på nättjänsten www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vid stadshuset i Kristinestad (Rådhuset, Staketgatan 1) finns dator för allmänt bruk för att titta på beslutet. Beslutet hålls också framlagt under besvärstiden vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, Vasa.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår 21.10.2019

Besväret riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa. Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens övriga ägare eller innehavare.

Mera information
Miljöinspektör Ville Timonen, tfn 0295 018 754
Miljööverinspektör Tiina Puttonen, tfn 0295 018 789
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

Bilagor

Beslut på finska (pdf, 3,04 mb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"