Ansökan om vägbidrag

20.12.2019

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag sökas av KRS Gatu för underhållskostnader.

Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll ska uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser.

Lagen om enskilda vägar revideras - de kommunala vägnämndernas uppgifter upphör i slutet av 2019. Staden Kristinestad beviljar fortsättningsvis understöd för väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i § 50. Mer information finns på vår webbplats, under KRS Gatu.

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.02.2020.

Närmare upplysningar:

Vägbyggmästare Niklas Brandt, tel. 040 545 0021 eller e-post niklas.brandt@krs.fi 

Sekreterare Maria Viikilä, tel. 040 591 9801 eller e-post maria.viikila@krs.fi 

 

Gå till "Offentliga meddelanden"