YVA-kuulutus: Tyrskyn merituulivoimapuisto - merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykke

02.02.2024

YVA-KUULUTUS

OX2 Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tyrskyn merituulivoimapuisto - merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankekuvaus
OX2 Finland Oy suunnittelee Tyrskyn merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle, noin 30-49 km päähän rannikosta. Hankealuetta lähimmät paikkakunnat mantereella ovat Kaskinen, Närpiö ja Korsnäs. Merituulivoimapuiston alue on laajuudeltaan noin 480 km2 ja veden syvyys hankealueella vaihtelee 25-83 metrin välillä.

Merituulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 95 tuulivoimalaa, joilla tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on enintään 370 metriä ja yksikköteho enintään 25 MW. Puiston arvioitu vuosituotanto on noin 6 TWh. Voimaloiden lisäksi merituulivoimapuistoon kuuluu hankealueen sisäinen sähkönsiirto eli voimaloiden väliset sähkökaapelit ja 1-4 merisähköasemaa. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi mahdollisuutta vedyn tuotantoon merellä,
johon liittyvät vetyputket mereltä mantereelle ja vedyn varastointi rannan lähellä. Lisäksi vedyntuotantoon liittyy sähkönsiirtoa. Mahdollinen vedyntuotanto mantereella ei kuitenkaan kuulu osaksi tätä YVA-menettelyä.

Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn. Tämä YVA-menettely käsittää merialueelle sijoittuvan merituulivoimapuiston ja sähkönsiirron merialueelta rannikolle. Mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron osalta on meneillään samaan aikaan erillinen YVA-menettely.

tyrsky 2 fi

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta. Merituulivoimapuistoa ei rakenneta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 95 tuulivoimalaa, joiden korkeus on 270-370 m ja yksikkö-teho 15-25 MW. Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein ja hankealueelle rakennetaan 1-4 merisähköasemaa. Suunnitelmat sisältävät lisäksi 4 vaihtoehtoista merikaapelireittiä rannikolle.
VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 70 tuulivoimalaa, joiden korkeus on 270-370 m ja yksikkö-teho 15-25 MW. Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein ja hankealueelle rakennetaan 1-4 merisähköasemaa. Suunnitelmat sisältävät lisäksi 4 vaihtoehtoista merikaapelireittiä rannikolle.

Merikaapeli-/vetyputkireittien vaihtoehdot
MVE1a: Merikaapeli-/vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Karhusaaren sata-man alueelle Kristiinankaupungissa.
MVE1b: Merikaapeli-/vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Närpiön (Närpesfjär-den) alueelle Kaskisten kaupunkiin.
MVE2: Merikaapeli-/vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Storkorsin kalasata-man alueelle Korsnäsin kunnassa.
MVE3: Merikaapeli-/vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Storkorsin kalasata-man alueelle Korsnäsin kunnassa. Reitti tuulivoimapuiston alueelta rantaan sijoittuu pohjoisem-maksi kuin vaihtoehdossa MVE2.

Sähkönsiirto mantereella käsitellään erillisessä YVA-menettelyssä. Merituulivoimapuistosta siirret-tävä sähkö liitetään Fingridin sähköverkkoon merikaapelireitistä riippuen Mustasaaressa (Tuovilan sähköasema) tai Kristiinankaupungin (satama, Åbackin suunniteltu sähköasema) alueella.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä 1.2. – 22.3.2024 seuraavasti:
Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tyrskymerituulivoimaYVA

Kuulutuksen ja arviointiohjelman paperiversiot:
•Kaskisten kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen
•Korsnäsin kunnantalo, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs
•Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki
•Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
•Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari
•Närpiön kaupungintalo, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö
•Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa

Lisäksi Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan kaupunkeja sekä Korsnäsin, Maalahden ja Mustasaaren kuntia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan.

Mielipiteet ja lausunnot
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 22.3.2024 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/2950/2023.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 22.4.2024 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mieli-piteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tyrskymerituulivoimaYVA.

Hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevan YVA-lain 5 lukua (YVAA 5 §).

Yleisötilaisuus
Tyrskyn merituulivoimapuiston ja sähkönsiirron YVA-ohjelmia koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 13.2.2024 klo 17.30-20.00 Frans Henrikson -salissa, Närpesvägen 16, 64200 Närpiö. Tilaisuudessa on kahvitus alkaen klo 17.00. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyden linkki yleisötilaisuuteen julkaistaan verkkosivulla www.ymparisto.fi/tyrskymerituulivoimaYVA.

Lisätietoja
Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Mathias Skog, mathias.skog@ox2.com, puh. 050 590 2199.
YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Karoliina Jaatinen, karoliina.jaatinen@afry.com, puh. 040 660 4407.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 655.

Tämä kuulutus julkaistaan 1.2.2024 ja pidetään nähtävillä 22.3.2024 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 1.2.2024 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/tyrskymerituulivoimaYVA

Vaasa 31.1.2024
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle