YVA-kuulutus: Lautamäen tuulivoimahanke

07.05.2024

YVA-KUULUTUS

Lautamäen Tuulivoima Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain
mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Teuvan ja Karijoen Lautamäen tuulivoimahanke.
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin
toteuttamisesta.

Lautamäen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Teuvan ja Karijoen kuntien rajalle Lautamäkeen.
Suunniteltu tuulipuisto sijoittuu noin 2,8 km Teuvan keskustasta etelään/lounaaseen ja 3
km Karijoen keskustasta pohjoiseen/luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoima-aluetta
(hankealue) sekä sähkönsiirtoreittivaihtoehtoja. Hankkeessa suunnitellaan enintään 36 tuulivoimalan
rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 320 metriä. Tuulivoimaloiden
yksikköteho hankkeessa on 7–10 MW ja hankkeen kokonaisteho enintään 360 MW.

Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimahanke on tarkoitus liittää kantaverkkoon Kärppiön sähköasemalla
(SVE2) Teuvalla tai suunnitellulla Åbackin sähköasemalla Kristiinankaupungissa (SVE1).
Molemmat vaihtoehdot ovat joko 110 kV tai 400 kV suurjännitejohtoja ja sijoittuvat Fingridin nykyisen
Kristinestad-Kärppiö 400 kV ja 110 kV johtokäytävän viereen. Sähkönsiirron reittivaihtoehdot ja tekniset
ratkaisut tarkentuvat suunnittelun aikana.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Lautamäen alueelle rakennetaan 36 yksikköteholtaan 7–10 MW:n tuulivoimalaa. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on maksimissaan 320 metriä.
VE2: Lautamäen alueelle rakennetaan 23 yksikköteholtaan 7–10 MW:n tuulivoimalaa. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on maksimissaan 320 metriä.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä 8.5. – 7.6.2024 seuraavasti:
• Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

• Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/lautamaki-tuulivoima-YVA

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot:
• Karijoen kunnanvirasto, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki
• Teuvan asiointipiste, Rasintie 1 A, 64700 Teuva
• Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki
• Närpiön kaupungintalo, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö

Lisäksi Teuvan ja Karijoen kuntia sekä Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkeja on pyydetty tie-dottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n ja kuntalain (410/2014) 108 §:n mukaisesti.

Mielipiteet ja lausunnot
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 7.6.2024 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi EPOELY/3344/2023.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjel-masta yhteysviranomaisen lausunnon 5.7.2024 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/lautamaki-tuulivoima-YVA

Yleisötilaisuus
Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 20.5.2024 klo 17.30-20 Teuvan lukion auditoriossa, Sipiläntie 3, 64700 Teuva. Ohjelma alkaa klo 18 ja tilaisuu-dessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Linkki yleisöti-laisuuteen: www.ymparisto.fi/lautamaki-tuulivoima-YVA

Lisätietoja
Hankkeesta vastaava: Lautamäen Tuulivoima Oy, (Fortum Power and Heat Oy), Hans Vadbäck, p. 050 587 9856, hans.vadback@fortum.com
YVA-konsultti: WSP Finland Oy, Satu Lyyra, p. 040 839 1221, satu.lyyra@wsp.com
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Emma Keränen, p. 0295 027 626, emma.keranen@ely-keskus.fi
Tämä kuulutus julkaistaan 8.5.2024 ja pidetään nähtävillä 7.6.2024 saakka ELY-keskuksen verkko-sivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 8.5.2024 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/lau-tamaki-tuulivoima-YVA .

Seinäjoella 7.5.2024
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle