Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, PVO-Lämpövoima Oy

19.06.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

 

Hakija

PVO-Lämpövoima Oy
PL 40
00101 Helsinki

Asia

Kristiinan voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen satamatoimintojen osalta, Kristiinankaupunki

Toimintojen sijainti

PVO-Lämpövoima Oy:n öljysatama sijaitsee Kristiinankaupungissa Karhusaaren satama-alueella osoitteessa Karhusaarentie 1, kiinteistön 287-401-8-0 alueella.

Hakemuksen mukainen toiminta

Alfa Oil Oy on ostanut PVO-Lämpövoima Oy:n entisen kalliovaraston ja aikoo ot-taa sen uudelleen käyttöön. Alfa Oil Oy on suunnitellut öljyntuontia jatkossa lä-hinnä hiilisataman kautta, mikä mahdollistaa suurempien laivojen käytön. Tätä varten hiilisataman ja öljyn kalliovaraston välille rakennetaan putkilinja öljyn ja petrokemian tuotteiden siirtoa varten. Öljysataman toiminta jatkuu entisenlaisena eikä sen osalta haeta lupamuutosta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.6. – 19.7.2019 Kristiinankaupungin ilmoi-tustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankaupungin kirjastoissa on käytettävissä ylei-sötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan ti-laisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mah-dollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro LSSAVI/2749/2019. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 19.7.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postit-se (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
LSSAVI/2749/2019 2
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteis-tön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja, Ville Timonen, puh. 029 501 8754
Ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen, puh 0295 018 789
etunimi.sukunimi@avi.fi

Liite

Kuulutus (pdf, 75 kt)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle