Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Alfa Oil Oy

19.06.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

 

Hakija

Alfa Oil Oy, Taaplaajankatu 8, 48900 Kotka

Hakemuksen mukainen toiminta

Nestemäisten polttoaineiden ja petrokemian tuotteiden varastointi kalliovarastossa Karhusaaren satama-alueella sekä toiminnan aloittamislupa, Kristiinankaupunki

Toimintojen sijainti

Kalliovarasto sijaitsee Kristiinankaupungin Karhusaaren satama-alueella, osoitteessa Karhusaa-rentie 1, kiinteistöjen 287-401-8-0 sekä 287-401-14-0 alueilla.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.6. – 19.7.2019 Kristiinankaupungin ilmoitustaululla. Hake-musasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankaupungin kirjastoissa on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muis-tutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asias-ta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro LSSAVI/9522/2018. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimitta-maan viimeistään 19.7.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Ville Timonen, puh. 0295 018 754
Ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen, puh. 0295 018 789
etunimi.sukunimi@avi.fi

Liite:

Kuulutus (pdf, 82 kb)

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle