Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lautamäen tuulivoimahanke, Teuv

05.07.2024

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelmaa koskevan lausunnon.

Liite. Lausunnot ja mielipiteet, Lautamäen tuulivoimahanke

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta, Lautamäen tuulivoimahanke

Lisäksi lausunto on nähtävillä www.ymparisto.fi/lautamaki-tuulivoima-YVA.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle