Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus - 1192/2022

16.11.2022

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Luvan hakija Arvi Siili Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 5.9.2022 nro 138/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee maa-ainesten ottamista Korsbäckin pohjavesialueella, Kristiinankaupunki.

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 16.11. – 14.12.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kristiinankaupungin kaupungissa.

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallintooikeuteen viimeistään 14.12.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle