KUULUTUS YVA-SELOSTUKSESTA JA YLEISTIEDOKSIANTO NATURAARVIOINNISTA

31.01.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 
Köppö Energia Oy, synteettisen metanin valmistus, Kristiinankaupunki

Koppö Energia Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) hanketta Synteettisen metaanin valmistus Kristiinankaupungin Karhusaaressa
koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen
sekä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaisen Natura-arvioinnin. Arviointiselostus on
hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Natura-arvioinnissa tarkastelleen hankkeen vaikutuksia Kristiinankaupungin saariston
(FI0800134) Natura 2000 -alueeseen.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen
eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen.
Pinta-alaltaan hankealue on noin 25 hehtaaria.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSM = Liquid Synthetic Methane)
lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä
tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja
happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan
hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan
merialueelta, jonne myös avoimen kierron jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä
suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin
61 000 tonnia vuodessa.

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1: Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen; noin 31 000 t/a vetyä, jolla tuotetaan
61 000 t/a synteettistä metaania.

KUULUTUS, ARVIOINTISELOSTUS JA NATURA-ARVIOINTI NÄHTÄVILLÄ
Asiakirjat ovat nähtävillä 1.2. – 18.3.2024 seuraavasti:

- Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

- Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arviointi: Ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/koppoenergiasynteettinenmetaaniYVA

- Arviointiselostuksen, Natura-arvioinnin ja kuulutuksen paperiversiot:
 Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki

Kristiinankaupungin kaupunkia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan
www.kristiinankaupunki. Natura-arviointia koskevan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura 2000 -suojelualueiden
haltijat voivat esittää luonnonsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdystä Naturaarvioinnista.
Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 18.3.2024 mennessä osoitteeseen:
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa.
Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/2781/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta
yhteysviranomaisen perustellun päätelmän 17.5.2024 mennessä, ja se tulee nähtäville verkkosivuille
www.ymparisto.fi/koppoenergiasynteettinenmetaaniYVA.

YLEISÖTILAISUUS
Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 22.2.2024 klo 17-19 kulttuuritalo
Duxissa, Merikatu 21, 64100 Kristiinankaupunki. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30.

Tilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta
verkkosivuille www.ymparisto.fi/koppoenergiasynteettinenmetaaniYVA

LISÄTIETOJA
Hankkeesta vastaava: Koppö Energia Oy, Erik Trast, etrast@cpc-germania.com, puh. 050 530 3705
YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Antti Lepola, antti.lepola@ramboll.fi ja Anne Tarvainen,
anne.tarvainen@ramboll.fi, puh 020 755 611.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi puh. 0295 027655.

Vaasa 31.1.2024
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle