Kuulutus: Pohjavesialueen luokitus

02.06.2021

KUULUTUS

Asia
Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 § mukainen pohjavesialueen luokitus.
Esityksen mukaan Paarmanninvuori pohjavesialueen luokka muutetaan 1-luokasta 1Eluokkaan.

Tausta
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista
säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain luvussa 2a.
Lainsäädännön myötä ELY-keskus määrittää pohjaveden muodostumisalueen rajan ja
uloimman rajan alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai
muodostumiseen. Lisäksi ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön
soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella 1- tai 2-luokkaan, sekä E-luokkaan
pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että pohjavesialueiden luokituksella (1-, 2- ja Eluokalla)
on informatiivinen arvo, koska pohjavettä ja kyseessä olevia ekosysteemejä suojeleva
lainsäädäntö on voimassa luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolellakin.

Mahdollisten lisätietojen esittäminen
Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat yleisesti
nähtävillä 1.6.2021–1.7.2021 Kristiinankaupungin ja Karijoen virallisilla ilmoitustauluilla, sekä
sähköisesti osoitteessa:
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset> (valitse ELY-keskus) Etelä-Pohjanmaa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI> Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet >
(valitse ELY-keskus) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista, voidaan
lähettää ELY-keskukseen 1.7.2021 klo 16.15 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki /
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

ELY-keskus ei tee pohjavesialueiden rajauksesta tai luokituksesta oikeusvaikutteista
hallintopäätöstä, eikä rajauksiin ja luokituksiin näin ollen liity valitusoikeutta. Kyseessä on
luonnontieteellisen tiedon merkitseminen tietojärjestelmään. Kuulemisessa ei siten ole kyse
asianomaisten subjektiivisesta oikeudesta vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn, vaan
yleisestä ympäristötiedon tuottamista koskevasta yleisölle tiedottamisesta.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh: +358 295 027 671
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle