Kuulutus: Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle

31.01.2024

YVA-KUULUTUS

OX2 Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus)
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman
Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle. Arviointiohjelma on hankkeesta
vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankekuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee Tyrskyn merituulivoimapuistoa Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle,
noin 30-49 km päähän rannikosta. Merituulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 95 tuulivoimalaa,
joilla tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla. Hankekokonaisuus on jaettu kahteen
erilliseen YVA-menettelyyn. Tämä YVA-menettely sisältää mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron,
jossa tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtoja rannikolta sähköasemille. Merialueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston
osalta ja sähkönsiirrosta merialueelta rannikolle on meneillään samaan aikaan erillinen
YVA-menettely.

Sähkönsiirto mantereella toteutetaan joko 400 kV ilmajohdoilla ja rantautumisalueen lähellä sekä
yhdessä hankevaihtoehdossa maakaapeleilla. Vaihtoehtoja sähkönsiirtoreiteiksi on viisi ja ne sijoittuvat
seitsemän kunnan alueelle: Kristiinankaupunkiin, Närpiöön, Korsnäsiin, Maalahdelle, Kurikkaan,
Laihialle ja Mustasaareen. Sähkönsiirtovaihtoehdot pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien
mukaan nykyisiin maastokäytäviin, jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Sähkönsiirron liittymispisteinä
kantaverkkoon tarkastellaan kolmea eri sähköasemaa: Kristinestadin sähköasema,
suunnitteilla oleva Åbackin sähköasema Kristiinankaupungissa ja Tuovilan sähköasema Mustasaaressa.

tyrsky fi

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
SVE0: Hanketta ei toteuteta.
SVE1: Rakennetaan Kristiinankaupungissa Karhusaaren sataman alueella noin 1,2 km pituinen maakaapeli rantautumisalueelta (MVE1a) liityntäpisteeseen Kristinestadin sähköasemalle.
SVE2: Rakennetaan noin 24 km pitkä 400 kV voimajohto Närpiöön sijoittuvalta rantautumisalueelta (MVE1b) Åbackin suunnitellulle sähköasemalle Kristiinankaupungissa.
SVE3: Rakennetaan noin 94 km pitkä 400 kV voimajohto Närpiöön sijoittuvalta rantautumisalueelta (MVE1b) Tuovilan sähköasemalle Mustasaaressa.
SVE4: Rakennetaan noin 70 km pitkä 400 kV voimajohto Korsnäsiin sijoittuvalta rantautumisalu-eelta (MVE2, MVE3) Åbackin suunnitellulle sähköasemalle Kristiinankaupungissa.
SVE5: Rakennetaan noin 69 km pitkä 400 kV voimajohto Korsnäsiin sijoittuvalta rantautumisalu-eelta (MVE2, MVE3) Tuovilan sähköasemalle Mustasaaressa.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä 1.2. – 22.3.2024 seuraavasti:
Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVA

Kuulutuksen ja arviointiohjelman paperiversiot:
•Kaskisten kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen
•Korsnäsin kunnantalo, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs
•Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki
•Kurikan kaupungin Jurvan kirjaston asiointipiste, Koulutie 3, 66300 Jurva
•Laihian kunnanvirasto, tekninen osasto, Laihiantie 50, 66400 Laihia
•Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
•Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari
•Närpiön kaupungintalo, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö
•Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa

Lisäksi Kaskisten, Kristiinankaupungin, Kurikan, Närpiön ja Vaasan kaupunkeja sekä Korsnäsin, Lai-hian, Maalahden ja Mustasaaren kuntia on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan.

Mielipiteet ja lausunnot
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 22.3.2024 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/2969/2023.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 22.4.2024 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mieli-piteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVA.

Yleisötilaisuus
Tyrskyn merituulivoimapuiston ja sähkönsiirron YVA-ohjelmia koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 13.2.2024 klo 17.30-20.00 Frans Henrikson -salissa, Närpesvägen 16, 64200 Närpiö. Tilaisuudessa on kahvitus alkaen klo 17.00. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyden linkki yleisötilaisuuteen julkaistaan verkkosivulla www.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVA.

Lisätietoja
Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Mathias Skog, mathias.skog@ox2.com, puh. 050 590 2199.
YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@afry.com, puh. 050 435 6507.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pia Jaakola, pia.jaakola@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 638.
Tämä kuulutus julkaistaan 1.2.2024 ja pidetään nähtävillä 22.3.2024 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 1.2.2024 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/tyrskysahkonsiirtomantereYVA.


Vaasa 31.1.2024
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle