KUULUTUS: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2

03.02.2021

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestä-misestä (980/2011) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).

KUULUTUS
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unio-nin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoitosuunnitelman laadinnasta vastaa ympäristöministeriö yh-teistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunni-telma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja toinen osa Suomen merenhoitosuunnitelman seuran-taohjelma vuosille 2020–2026 päivitettiin vuonna 2020. Nyt on käynnissä suunnitelman kolmannen osan, toimenpideohjelman, päivittäminen. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman kolmannen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman toi-menpideohjelma 2022–2027-ehdotuksesta. Lisäksi toimenpideohjelmaa taustoittavat tausta-asiakirjat.

Ehdotus ja muu kuulemisen aineisto on saatavilla Internet-sivulla www.lausuntopalvelu.fi, jossa on myös tiedot palautteen antamiseksi. Ehdotus ja muu aineisto löytyy myös verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 14.5.2021 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta otsikolla Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, ovatko toimenpideohjelma ja merenhoidon ympäristöselostus riittäviä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Ympäristöarviointi huomioi myös aiempien vaiheiden kuulemisen yhteydessä annetut lausunnot. Ympäristöarviointi koko merenhoitosuunnitelmasta laaditaan lopullista merenhoito-suunnitelmaa koottaessa, ja siinä huomioidaan edellisissä kuulemisissa saatu palaute.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela@ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen@ely-keskus.fi

Turussa 1. päivänä helmikuuta 2021
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle